زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

اناگرام ( تیپ های شخصیتی نه گانه)

Enneagram
اناگرام ( تیپ های شخصیتی نه گانه)
اناگرام با هدف رشد و تعالی انسان، به معرفی تیپ های شخصیتی نه گانه می پردازد. هر یک از این نه تیپ شخصیتی علایق، نگرانی ها و درگیری های درونی خاص خود را دارند. واقعیت این است که هیچ یک از تیپ های شخصیتی بر دیگری برتری ندارد و هر کدام در جای خود مفید و سازنده هستند و دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می باشند اما با روش های کاملا متفاوتی بروز پیدا می کنند.

اناگرام پایه: شامل 9 ساعت آموزش (3 جلسه 3 ساعته)
خصوصیات هر تیپ شخصیتی، نقاط ضعف و قوت و نحوه تعالی و پیشرفت آنها بیان می شود.

اناگرام ازدواج (ارتباطات): شامل 9 ساعت آموزش(3 جلسه 3 ساعته)
در این دوره  روابط کاری و عاطفی هر تیپ شخصیتی و ارتباطش با دیگر تیپ ها  بیان می شود.