زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

ان ال پیNLP

NLP (برنامه ریزی عصبی – کلامی):
واژه لاتین NLP مخفف سه کلمهNeuro Linguistic Programming  می باشد که در زبان فارسی هیچ معنایی را بهتر از برنامه ریزی عصبی کلامی نمی توان برای آن در نظر گرفت. البته در کل می توان گفت دانش ان.ال.پی، دانش تأثیر کلام بر رفتار و همچنین تغییر در رفتار ها و الگوها با توجه به شناخت سیستم ذهن و نحوه عملکرد آن می باشد که دامنه بسیار وسیعی از تکنیک ها را برای رسیدن به موفقیت شامل می گردد. دانشNLP توسط Richard Bandlerدانشجوی روانشناسی وJohn Grinder ،استاد زبانشناسي در دانشگاه UCSC(University of California- Santa Cruz)در سال 1975 به جامعه علمي و همچنين مردم عادي معرفي شد.

در آن زمانBandlerوGrinder  از دانشجويانGregoryBatsonبودند كه يك روانشناس و انسان شناس انگليسي بود. ریچاردبندلر در آن زمان عميقاً در حال فراگيري روش درماني گشتالت بود و روشهايFritzPerlzرا در شيوه هاي درماني خود مدل سازي مي كرد. باید بیان داشتNLPبه وضوح تحت سرفصل گسترده ای از روان شناسی مدرن قرار می گیرد و شايد به طريقي بهCognitivePsychology  یا روانشناسی ادراک مرتبط باشد. ریچارد بندلردر اوايل دهه70 دانشجوي دانشگاهUCSCبود كه در همان زمانJohnGrinder  در همان دانشگاه دروس زبانشناسي را تدريس مي كردRichard  همراه باJohnكه به كارها و تحقيقات درماني باتسون علاقه مند شده و همچنين تحت تأثير برخي خصوصيات وي نیز قرار گرفته بودند، در زمينه پايه گذاري مكتبNLPشروع به كار كردند. آنها در طي مطالعات خود متوجه الگوهاي مشترك معينی شدند که درمانگران مشهور آن زمان از آنها در درمان استفاده می  کردند.

اين دو پژوهشگر به مطالعه و مشاهده در اين زمينه پرداختند و سپس مدل هايي از الگوهاي زباني را با استفاده از روشVerbal  Modelingبا تكيه بر روش هاي افراد نابغه ای همچون فريتز پرلز، بنيانگذار گشتالت تراپي، ويرجينيا ساتير و دكتر ميلتون اريكسون كه بزرگترين هيپنوتراپيست تمام قرون و اعصار معرفی شده است، تهيه كردند.

این دو محقق بر اين باور بودند كه با تهيه مدل هايي از درمان بر اساس شيوه هاي روان درمانگران تأثيرگذار و بخش بخش كردن آنها (روشها) قادر به دستيابي به نتايجي كارآمد و مشابه و همچنين انتقال آن به روان شناسان ديگر خواهند بودو خوشبختانه در این کار بسیار موفق شدند و بصورت معجزه آسایی ملاحظه نمودند که اگر از این مدل ها در شغل ها و حرفه های دیگر نیز استفاده نمایند، همان نتایج را خواهند گرفت. این کار توسط مدل سازی الگوهای ذهنی افرادنابغهصورتگرفتونتایحخیرهکنندهای به دنبال داشت و از ترکیب این سیستم با روانشناسی مدرن، علم ان.ال.پی بوجود آمد.

"می توان گفت که اکثر ما انسان ها زندانیان ذهن خود هستیم، ذهنی که توسط رفتارها و باورهای دوران کودکی، اجتماع، خانواده، مدرسه و ... برنامه ریزی شده است. این باورهای محدود کننده به تدریج خود را در تصمیم هایی که برای زندگی مان می گیریم، نشان می دهند. بسیاری از ترس ها، خاطرات بد، عادات و رفتارهای نادرست، عدم اعتماد به نفس و ... مانع از این می شوند که به موقعیت مطلوب مانند: موفقیت تحصیلی، شغلی، مالی، برقراری یک ارتباط موثر با همسر، رئیس، همکار، دوست و ... برسیم. NLP این امکان را در اختیارمان قرار می دهد تا با استفاده از تکنیک های کاربردی اش، بتوانیم این برنامه های از پیش تعیین شده را از بین ببریم و با برنامه های بهتری جایگزین نماییمزیرا انسان موجودی برنامه ریزی شده و قابل برنامه ریزی مجدد است.

به نظر من چیزی که ان ال پی را از علوم دیگر متمایز می کند، ایننکته است که برگرفته از یک مفهوم کلی و عمیق می باشد و در راستای این مفهوم ابزار ها و تکنیکهایی را به ما ارائه میدهدتا بتوانیم با حذف تمامی موانع ذهنی و بیرونی که در زندگیمان داریم به حقیقت وجودی خود و دنیایی که در آن زندگی می کنیم، نزدیکتر شویم.

ان ال پی هیچ انتها، مرز و محدودیتی را برای ما تعیین نمی کند و به همه آدمها این اجازه را میدهد تا بر اساس برداشت و نیاز خود در زندگی از آن بهره ببرند؛ همانطور که از زمان پیداش تفکر اولیه آن تا کنون افراد زیادی توانسته اند با شناخت تکنیکها و اصول اولیه اش حرفی برای گفتن داشته باشند و روز به روز این علم در حال رشد و توسعه است.

تاثیر مهمی که ان ال پی در زندگی انسان میگذارد، گسترش مرز تفکر ما آدمهاست که همین امر باعث میشود تا بتوانیم هر پدیده را از دیدگاه های مختلف بررسی کنیم و درک بهتری از خودمان و جهانی که در آن زندگی می کنیم، به دست بیاوریم. در نتیجه با به دست آوردن یک نگرش جدید، رفتارها و واکنش هایمان در موقعیت های مختلف بهتر و مناسب تر میشود.

در واقع ان ال پی مسیر فکر کردن و زندگی کردن بدون هیچ محدودیترا به ما نشان میدهد و یکی از اصول اولیه آن هم این است که از قضاوت کردن در مورد هر کس، هر چیز و هر پدیده ای پرهیز کنیم چون همین امر باعث میشودتا خیلی از نکات را نادیده بگیریم و به نوعی از اصل مطلب دور شویم و در هاله ای از ابهام یا بهتر بگویم در بین دیوارهای ذهنی که به دور خودمان کشیده ایم، بمانیم." (سهیلا سروش نیا)

مباحث استاندارد و سرفصل های آموزشی د ر NLP آکادمیک:
دوره تکنسین: بالغ بر 50ساعت آموزش در 4 ترم 6 جلسه ای
دوره عاملی (مهندسی): بالغ بر 50 جلسه، معادل 150 ساعت
دوره مستری : بالغ بر 50 جلسه معادل 150 ساعت
مبا حث اصلی و عمومی در مقطع تکنسین NLP
ترم اول:شناخت ذهن و نحوه برنامه ریزی آن
ترم دوم : تکنیکهای برقراری ارتباط موثر
ترم سوم: هدف سازی علمی (فرمول هدفسازی انسانهای موفق)
ترم چهارم:تکنیکهای رفع موانع ذهنی مانند: ترس، اضطراب، استرس، نگرانی، عدم اعتماد به نفس، خاطرات منفی و ... (تکنیک ها ی تغییر در رفتار )